Mors Cup

Thisted Sejlklub´s distancesejlads : ALTID 2. weekend i juni....  
Læs mere >>

Ungdoms afdelingen

Thisted Sejlklubs ungdomsafdeling ...
Læs mere >>

Velkommen til Thisted Sejlklub

Thisted Sejlklub byder ALLE sejlere fra nær og fjern VELKOMMEN TIL THISTED - vi er en veldrevet og aktiv klub med nye moderne faciliteter til alle, når man er i havn og skal nyde havnemiljøet og ferien. 

Med Thisted Sejlklub som base og udgangspunkt, kan man udforske den fantastiske Limfjord - her vil både den erfarne og den mere uøvede sejler kunne glæde sig over det pragtfulde sejlerfarvand - Thisted Sejlklub glæder sig til dit besøg ! 

Galleri

Nyheder

"Rigtige mænd løbet" og "Den moderne Købstad"

Skrevet af Simon Kristensen den .

"Rigtige mænd løbet" afvikles onsdag, d. 24. maj. Løbet afvikles fra arealet syd for vores klubhus. Arrangørerne har brug for strøm til mad- og ølbod og musik. Det har vi lovet at være behjælpelige med.

Vi bliver nu spurgt ,om vi også kan/vil være behjælpelige i forhold til udskænkning af øl, vand, kaffe, kage, pølser m.v. Mod betaling.

Thisted Kommune har spurgt, om de må afvikle offentligt møde i klubhuset torsdag, d. 1. juni i forbindelse med kommuneplanrevisionen. Mødet er et af 5 temamøder og har overskriften "Den moderne Købstad", og fokuserer på Thisted by's fremtid, herunder Sydhavnen, Cold Hawaii Inland, Kulturrummet m.m. Thisted Sejlklub vil få mulighed for kort at fortælle om sejlklubben.

Mod betaling spørger kommunen, om vi kan stå for levering og servering af kaffe og brød. De forventer, at der kommer 50 mennesker +/- 20-25.

Har du lyst og mulighed for at hjælpe med ovennævne, så ret henvendelse til Simon Kristensen mobil 24417924.

Sejlsportsliga - vi har brug for hjælpere.

Skrevet af Simon Kristensen den .

Thisted deltager igen i år i Sejlsportsligaens 1. division.

En af betingelserne for vores deltagelse er, at vi til to af stævnerne stiller vores RIB til disposition med fører. I år er det til stævnet i Struer d. 20. og 21. maj. og til stævnet i Aarhus d. 25, 26. og 27  august. Båden kræver speedbådskørekort eller duelighedsbevis.

En anden betingelse er, at vi skal fragte en J70'er én gang i løbet af sæsonen. I år er det fra Haderslev til Struer. Transporten kan ske i dagene 8. maj til 15. maj.

Har du lyst og mulighed for at hjælpe med ovennævnte, så ret henvendelse til Per Hovmark 30458647 eller Simon Kristensen 2441794.

På forhånd tak.

Problemer med brug af sejlklubbens traktor.

Skrevet af Jørgen Møller Larsen den .

Problemer med brug af sejlklubbens traktor.

For at imødegå problemer, som måske opstår ved flytning af både i den kommende tid, arrangeres et kursus i brug af sejlklubbens traktor. 

Kurset afviklet 01.04.2017 kl. 8.00 på parkeringspladesn foran Jollehuset. 

Instruktører på kurset er medlemmer af bestyrelsen samt andre kompetente personer med fotstand på lystbåde og traktor. 

Hver kursusdeltager får et duelighedsbevis.  Kun medlemmer med duelighedsbevis må herefter betjene traktoren.

Betjening af Sejlklubbens materiel sker stadig for egen risiko. Måske kan din personlige forsikringspræmie blive reduceret, hvis du kan fremlægge duelighedsbevis til brug af traktor i Thisted Sejlklub. Efter kurset bør man derfor kontakte eget forsikringsselskab. 

Kan du ikke deltage i kurset den 01.04.2017 kl.8.00, bedes du rette henvendelse til formanden. Han vil så forsøge at gentage kurset. 

VINSTYRKE 12 FORÅRSFROKOST DEN 9. APRIL KL. 12.30

Skrevet af Jørgen Møller Larsen den .

UPS-UPS-UPS

Datoen er ændret fra lørdag den 8. april til søndag den 9. april.

Nu indkalder pigerne i Vinstyrke 12 igen til den årlige forårsfrokost, hvor mændene er velkomne til at spise med.

Drikkevbarer til eget forbrug medbringes.

Tilmelding senest den 5. april på telefon 23200086 eller420885258

Projekt J70 - ungdomsafdelingen

Skrevet af Simon Kristensen den .

Torsdag aften havde vi orienteringsaften vedr. ovennævnte, hvor bestyrelsen, suppleret med Per Hovmark, forklarede omkring tankerne der ligger bagved ”projektet” og om økonomi m.v.

Der var såvel positive som negative tilkendegivelser blandt de fremmødte.

De negative går overvejende på en frygt omkring økonomien, hvorfor jeg på bestyrelsens vegne finder anledning til at fremhæve følgende:

Det er ikke hensigten, at købet og driften af de 2 j70-både skal belaste klubbens økonomi udover, hvad vi allerede bruger til ungdomsarbejdet

Der er i realiteten 2 risici, når vi taler økonomi.

Den ene er selve anskaffelsen af de 2 både, og den anden er driften.

Anskaffelse:

Der skal ikke indkøbes både uden, at finansieringen heraf er 100% på plads og betryggende.

Vi budgetterer med følgende finansiering, idet anskaffelsesudgiften til 2 nye både andrager tkr. 850:

Fondsmidler, fx A.P. Møller, tkr. 450, sponsorer tkr. 200 og egenfinansiering tkr. 200, i alt tkr. 850.

Vi har sendt 2 ansøgninger til fonde, og har p.t. 4-5 aftaler med potentielle sponsorer, hvoraf 1 har givet tilsagn om et beløb.

Egenfinansieringen har vi fra overskud fra VM H-både i 2013 tkr 150, overskud fra ligastævne 2016 tkr. 35, Stentofts Fond tkr 80, indtægter fra reklametårn årligt tkr. 20 , og med fradrag af ligadeltagelse og kørepenge til H-båds VM de sidste par år. Altså penge, som allerede er ”øremærket” formålet.

Opnår vi ikke en tilfredsstillende finansiering, falder projektet.

Falder finansieringen på plads, har vi i realiteten en risiko på tkr. 200 i 2 både med 1. prioritet med anskaffelsesværdi tkr. 850 og handelspris på brugt markedet om 2-3 år forventeligt tkr. 600 ud fra kendte priser p.t.

Vore tanker er, at lykkes projektet herefter ikke p.g.a. manglende tiltrækning af unge sejlere, utilfredsstillende løbende drift etc., vil bådene kunne sælges igen og vi bør kunne holde pengene hjemme. Såvel de tkr. 200 som det underskud driften måtte have påført os.

Naturligvis skal vi respektere de betingelser, som donationer fra fondsmidler må være betinget af. Og det samme gælder krav fra sponsorer. Typisk vil der være et vist åremålskrav. Vi skal selvfølgelig vurdere på evt. krav og i bestyrelsen beslutte, om de er ”spiselige” ud fra en samlet risikobetragtning.

Den løbende drift:

Den løbende drift skal hvile i sig selv – det er målsætningen.

Vi budgetterer med driftsudgifter på årligt ca tkr. 25 pr. båd. Disse dækker forsikring tkr. 8, afskrivning af sejl tkr. 7,5 og småreparationer indenfor selvrisiko m.v. for resten.

Indtægtssiden er sponsorer og events tkr. 15 og bruger betaling interne og eksterne tkr. 12.

Herefter går driften i 0 inden forventet tilgang af nye sejlere i ungdomsafdelingen. De skal naturligvis betale kontingent, som kan indgå i driftsregnskabet. Vi har i øvrigt allerede tilkendegivelser fra unge, som udtrykker ønske om at sejle, hvis muligheden viser sig.

I vore forhandlinger med sponsorer vil vi forsøge at afklare, om vi kan forvente en indtægt som budgettet herfra.

Bådene skal i øvrigt ikke anvendes til ligastævner. Ligaen ejer selv deres både, som anvendes til afvikling af stævner. Men de skal bl.a. anvendes til træning til deltagelse i Ligaen.

Jeg håber, at ovennævnte giver de af klubbens medlemmer, som frygter lidt for økonomien, en tryghed for, at vi ikke ”satser kassen”. Det gør vi ikke!

Der er lang vej endnu, inden projektet bliver en realitet, og der er mange sten, som vi skal have fejet af vejen. Vi har ikke svar på alle spørgsmål, men får det. Og der dukker helt sikkert også problemstillinger op, som vi ikke havde forudset og må løse, som de kommer. Vi har dog tænkt på meget allerede.

Der er heller ingen garanti for, at tingene bare lykkes, fordi vi køber 2 J70-både – der kommer til at ligge et stort arbejde i fremadrettet at få successen i hus.

Men gør vi ingenting, sker der ingenting. Og nu gør vi det så kontrolleret, selv om det var nemmest at lade stå til.

For bestyrelsen har ungdomsarbejdet høj prioritet. Såvel set i relation til udviklingen i klubben, hvor vi gerne vil sænke aldersgennemsnittet, udbrede kendskabet til klubben og skabe fremdrift – det er en del af formålsparagraffen i vore vedtægter -, som set i relation til vore omgivelser, herunder ikke mindst Thisted Kommune.

I vore forhandlinger omkring fremtidig lokalplan indgår ungdomsarbejde og udviklingen heraf, som en væsentlig del i argumentationen for, at vi skal sikres nødvendige arealer og faciliteter.

Driften og likviditeten i klubben er p.t. meget fin, så der er også plads til andet end ungdomsarbejde, selv om vi trækker tkr. 200 ud af driftskreditten.

Er der spørgsmål til ovennævnte, så ret endelig henvendelse.

UA-40542404-1