Vedtægter og ordensreglement

Skrevet af Administrator.

VEDTÆGTER  FOR THISTED SEJLKLUB

§ 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED

Klubbens navn er Thisted Sejlklub. Dens hjemsted er Thisted Kommune.

§ 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er:

 • at udbrede kendskab til sejlsport 
 • at udvikle og træne sejlere
 • at arrangere kapsejlads og turaktiviteter
 • at arrangere øvrige klubaktiviteter
 • at sikre medlemmer bedst mulige vilkår for udøvelse af sejlsport og lystsejlads, herunder sikre gode bro-, ophalings- og beddingsforhold
 • at fremme ungdomsarbejdet i klubben

§ 3 MEDLEMSKAB AF ORGANISATION

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og Limfjords kredsen.

§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Som aktivt eller passivt medlem af seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. Som aktivt eller passivt medlem af ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 8 år til 18 år. Ungdomsafdelingen har selvstændige vedtægter og selvstændigt regnskab. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen. Såfremt bestyrelsen nægter optagelse af et medlem, kan proponenten indbringe spørgsmålet for næste generalforsamling, som kan optage den proponerede som medlem, når 2/3 af de på generalforsamlingen stemmer herfor.

§ 5 KONTINGENT M.V.

Kontingent m.v. fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. For alle medlemmer opkræves kontingentet helårsvis forud. Kontingentet forfalder hvert år i januar måned Bro-, kran- og beddingsafgift m.v. betales helårsvis forud og forfalder hvert år i januar måned. Er afgifterne ikke betalt senest 14 dage efter opkrævningens udsendelse, har bestyrelsen ret til at udleje liggepladsen til anden side. Liggepladser anvises af bestyrelsen Enhver bådejer er forpligtet til at tegne en ansvarsforsikring, der dækker det erstatningsansvar, medlemmet kan ifalde overfor 3. mand i forbindelse med besiddelse og anvendelse af båden. Ethvert medlem af klubbens bestyrelse kan når som helst forlange dokumentation for, at ansvarsforsikringen er tegnet og at præmien er betalt. Klubben har intet ansvar for person- og materiel skade, der måtte overgå medlemmerne i forbindelse med benyttelsen af klubbens bygninger og materiel, herunder broer, kran og bedding.

§ 6 UDMELDELSE - EKSKLUSION

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens kasserer med mindst 14 dages varsel til den 1. oktober, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse, hvis dette måtte ønskes. Når et medlem ikke har betalt sit kontingent m.v. senest 2 måneder efter udsendelsen af kontingentopkrævningen, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling, men dette har normalt ikke opsættende virkning. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion. Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent, pladsleje eller andre medlemsydelser.

§ 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned , indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved meddelelse til medlemmerne. Meddelelsen til medlemmerne gives på klubbens hjemmeside, idet det påhviler medlemmerne selv via hjemmesiden at holde sig ajour om foreningens aktiviteter. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde.  Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar. Forslagene skal optages i dagsordenen. Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år, og har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Æresmedlemmer, passive- og støttemedlemmer samt medlemmer af ungdomsafdelingen kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

§ 8 DAGSORDEN

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godendelse.
 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
 9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
 10. Valg af udvalg (dommerudvalg, kapsejladsudvalg, målerudvalg samt festudvalg)
 11. Eventuelt Er der forslag til vedtægtsændringer, skal der sammen med bekendtgørelse af dagsorden redegøres for indholdet heraf.

§ 9 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 4, stk. 3 og § 6, stk. 6 og 7, § 15 og § 16, stk. 1. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 10 stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten.

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7, stk. 2 og 3.

§ 11 BESTYRELSE – VALG

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere et medlem. Medlemmerne - bortset fra formanden, der vælges ved særlig afstemning - vælges for 2 år ad gangen, idet der fratræder 2 medlemmer hvert år. Medlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Kun stemmeberettigede kan vælges til bestyrelsen, - og mindst 3 medlemmer skal være bådejere.

§ 12 KONSTITUERING - TEGNINGSRET

Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest inden 14 dage - efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jfr. dog § 6, stk. 4. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes forfald næstformandens – stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

§ 13 REGNSKAB

Klubbens regnskabsår er 1.januar til 31.december. Bestyrelsen skal inden den 15. januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31.december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på klubbens hjemmeside.

§ 14 REVISION

På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant, jfr. § 8. Revisorer skal efter modtagelse af regnskab og status fra kassereren gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset antallet af mødte på denne anden generalforsamling.

§ 16 KLUBBENS OPLØSNING

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til ideelle, søsportslige formål i Thisted

Disse vedtægter er besluttet på en stiftende generalforsamling den 4. november 1974. Vedtægterne er herefter justeret på følgende generalforsamlinger (opføres i datorækkefølge): Ordinær generalforsamling d. 11. januar 1988 Ekstraordinær generalforsamling d. 18. januar 1989 Ordinær generalforsamling d. 10. november 1997 Ordinær generalforsamling d. 3. november 2008 Ekstraordinær generalforsamling d. 1. december 2008.  

 

ORDENSREGLEMENT FOR THISTED SEJLKLUB

Thisted Sejlklub administrerer og vedligeholder Thisted Lystbådehavn og tilstødende arealer, som klubben lejer af Thisted Kommune.

Thisted Sejlklub, der har adresse på Sydhavnsvej 14, 7700 Thisted, er ejer klubhus, jollehus med servicerum, samt alt klubbens løsøre.

Bestyrelsen, er ansvarlig for tildeling af bådpladser, drift og vedligeholdelse af de arealer, som Thisted Sejlklub råder over.

Bådplads:

Både må kun anbringes på de anviste bådpladser eller midlertidigt på gæstepladser, som er angivet med grønt fri-skilt.

Hvis en pladslejer skifter til en større båd, og hvis den større båd ikke kan være på den nuværende plads, skal materielforvalter kontaktes. Pladslejeren kan ikke forvente, at der straks kan findes en ny plads til den større båd, og kan derfor risikere at komme på venteliste.

Hvis en bådejer skifter båd, skal dette straks oplyses til materielforvalteren, der giver besked til kassereren, med henblik på at få tilpasset bådpladslejen.

Pladserne er forsynet med fortøjningsmuligheder, nummer og fri/optaget skilt. Vedligeholdelse af disse påhviler pladslejeren. Nyt opt./fri skilt kan fås hos materialeforvalteren.

Når båden er væk fra pladsen mere end 24 timer, skal skiltet vendes til grønt, gerne med angivelse af tilbagekomsttidspunkt.

Bådene:

Både, der anbringes i havnen, skal være i forsvarlig stand, og være forsynet med tydeligt navn, hjemhavn og klubstander. Bådejerne med både i Thisted Lystbådehavn skal som minimum have gyldig ansvarsforsikring på båden.

Ved manglende tilsyn eller vedligeholdelse af både i Thisted Lystbådehavn, kan bestyrelsen pålægge bådejeren at fjerne båden fra Thisted Sejlklubs arealer.

Efterkommes et sådant pålæg ikke, kan bestyrelsen foranstalte fjernelse af båden for ejerens regning.

Fald, liner m.m. skal under bådens ophold i havnen være sikret mod unødig støjafgivelse.

Slæbejoller o.l. kan anbringes ved båden for så vidt det kan lade sig gøre uden at genere andre både, eller rage ud i havnebassinet. Alternativt tages jollen på land og anbringes på vinteropbevaringspladsen.

Ligeledes henstilles der til, at der ikke fortøjes i længere tid, under kran, mastekranen samt, ved dieselstanderen.

Fortøjning af bådene:

Både i havnen skal være forsynet med et forsvarligt antal fortøjninger og fendere, der er af god kvalitet og dimensioneret efter bådens størrelse og vægt.

Fortøjninger mod ponton og fast mole, skal være forsynet med trækaflastere f.eks. i form af ”gummiben”, for at skåne havnens og bådens materiel.

I tilfælde af, at en bådejer ikke har fortøjet sin båd forsvarligt, vil denne få en anmodning fra materielforvalter, om at få dette bragt i orden hurtigst muligt. Efterleves dette ikke, forbeholder materielforvalter sig ret til at påsætte fortøjninger og sende regningen for fortøjningerne inklusive et gebyr for udført ulejlighed til bådejeren.

Bådejeren er forpligtet til at sørge for tilstrækkeligt opsyn med båden og dens fortøjninger og fendere.

Vinter  opbevaring:

Både må kun optages eller søsættes med kran fra havnens kranplads eller fra havnens slæbested.

Både der overvintrer i vandet, må ikke ligge med siden til broen, men skal ligge vinkelret på broen med fortøjning til pæle, eller inde ved fast kaj. Disse både skal være forsynet med ekstra fortøjninger og under skærpet opsyn.

Både der overvintrer i vandet må ikke ligge i yderste del af havnen, men skal flyttes til inderhavnen senest 15. november.

Al betjening af klubbens materiel, herunder kran, mastekran og traktor sker på eget ansvar.

Såfremt kranen benyttes i løbet af sæsonen, må båden kun stå i kranpladsen så længe ejer/reparatør er til stede. Forlades den, skal båden transporteres væk, eventuelt til vinterpladsen. Undtagelser fra denne regel kan i særlige tilfælde bevilges af materielforvalter.

Den maksimale bådvægt, der må løftes med klubbens kran er 7,5 tons.

Materielforvalter er bemyndiget til at nedlægge forbud mod at en bådvogn, som findes i dårlig stand, anvendes i forbindelse med optagning/søsætning.

Det henstilles, at bådene tages på land i en sådan rækkefølge, at de fartøjsejere, som ønsker tidlig søsætning, frit kan gøre dette. Skulle en båd ikke være søklar senest 1. maj, skal ejeren flytte sin båd, så de andre både kan komme i vandet.

Når båden tages på land for vinteren skal fortøjninger og øvrige løse genstande fjernes fra bådpladsen.

Løse effekter skal straks efter brugen fjernes fra vinterpladsen og hjemtages eller anbringes efter materielforvalters anvisning.

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt, at have båden stående på land med masten monteret i mere end en uge. Skulle der være behov for længere periode skal det aftales med materielforvalter.

Bådvogne skal være forsynet med med ejerens navn og telefon nummer.

Beboelse i båden:

Ønsker medlemmer at benytte båden til beboelse og have adresse på lystbådehavnen, skal dette godkendes af bestyrelsen.

Der skal betales for forbrug efter aftale med bestyrelsen.

Båden skal være ”selvforsynende” angående køleskab, komfur, TV, varmt vand, toilettank osv. Dvs. at klubhusets faciliteter, ikke må benyttes i forbindelse med fast beboelse i båden.

Affald og søtoilet:

Dagrenovation skal anbringes i containerne ved bådhaller

Olie og andet flydende affald må ikke anbringes i containerne, eller efterlades på havnen, men skal fyldes i dertil indrettede beholdere, som er opstillet på kommunens miljøplads.

Problemaffald, som akkumulatorer, malingsrester, tomme maler bøtter m.m. må ikke hensættes på sejlklubbens område.

Udpumpning af toiletter må ikke ske i havnebassinerne eller dets nærhed. Der henvises Thisted Kommunes havnekontor. Tømning af kemiske toiletter skal foregå efter anvisning fra Thisted Havns havnekontor.

El og vand:

Forbrug af el og vand skal ske med måde.

En båd må ikke uden særlig tilladelse fra materielforvalter og med måler eller godkendt mærke på kabel være tilsluttet landstrøm konstant.

Hvis der ikke er anskaffet el-mærke eller måler til båden, må man kun anvende landstrøm til opladning af batterier og til mindre forbrug i et døgn. Forlader man sin båd natten over med landstrøm tilsluttet skal man mærke strømkablet med angivelse af tilslutningsdatoen samt formålet med tilslutningen. Er der ingen mærkning på strømkablet, kan strømmen blive afbrudt uden varsel.

.

Thisted Sejlklubs arealer:

Kørsel og parkering på vinterpladsen er kun tilladt på grusarealer.

Midlertidig afspærring af arealer, som er foretager af bestyrelsen skal respekteres.

Badning fra broer og moler er ikke tilladt. Undtaget herfra er vinterbadning i perioden fra standerstrygning til standerhejsning.

Hunde må ikke løbe frit, og har ingen adgang til klubhuset. Det er enhver hundeejers pligt, såfremt en hund forurener på havneområdet, at fjerne dette.

Thisted Sejlklubs materiel:

Der kræves særlig godkendelse til ikke-medlemmer fra materielforvalter for at benytte traktor og kran, kontakt materielforvalter for nærmere information.

Sejlklubbens værktøj må ikke fjernes fra havnens arealer uden aftale med materielforvalter.

Ophør af medlemsskab:

Når et medlemsskab ophører skal medlemmet aflevere nøgler og klubstander.

Ved eventuel genindmeldelse gøres der opmærksomt på, at medlemmet starter forfra, hvad angår anciennitet til en bådplads, og der skal betales nyt indskud.

Gæstesejlere:

Thisted Sejlklub byder gæstesejlere velkommen. Gæstesejlere kan benytte sejlklubbens klubhus og servicebygning.

Gæstesejlere skal straks ved ankomst til Thisted Sejlklub henvende sig på Shell-tanken ved kystvejen. Her betales havnepenge, og der udleveres mærke til at sætte på båden. Desuden udleveres koder til bygninger og internet.

Gæstesejlere skal rette sig efter anvisninger fra Thisted Sejlklubs materialeforvalter eller dennes medhjælpere.


Havneområde:

Thisted Sejlklub ejer og driver molerne A, B, C, D, E, F, G, H.

Desuden råder Thisted Sejlklub over arealerne ved jollehus, bådhaller, klubhus samt vinteropbevaringspladsen.

I øvrigt, står Thisted Sejlklub for opkrævning af betaling fra gæstesejlere i hele Thisted Havn.

Reglementet:

De foranstående regler samt “Bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 om Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne”, der er optrykt i Den Danske Havnelods, er gældende for Thisted Lystbådehavn. Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning fra havnen. Hvis bådejeren nægter at efterkomme bestyrelsens anvisninger, henvises til vedtægternes § 9.2 angående eksklusion.

Nærværende ordensreglement er gældende for lystbådehavnen og dertil hørende landarealer, broer, parkeringsarealer m.m.

Thisted foråret 2017

Bestyrelsen for Thisted Sejlklub

UA-40542404-1