Generalforsamling 5. november 2012

Skrevet af Claudia Werner.

Generalforsamling Thisted Sejlklub, mandag den 5. November 2012, kl. 19.30. Dagsorden:

1.       Valg af dirigent.

2.       Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.       Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4.       Behandling af eventuelt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.

5.       Fastsættelse af kontingent.

6.       Valg af formand

7.       Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

8.       Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

9.       Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

10.   Valg af udvalg (Dommerudvalg, kapsejladsudvalg, målerudvalg samt festudvalg)

11.   Eventuelt. Ad. 4. Behandling af indkomne forslag, herunder til vedtægtsændringer:

1. Leif Hummelshøj

- havnevagt 2013 ny plan

- Ændringer i ny toilet

- Flag ved klubben som velkomst til Thisted

   Musik og flag om aftenen

2. Christina Rossing

   Juniorafdeling

3. Stine Lundager

   - Etablering af en godkendt legeplads / legeredskaber ved Sejlklubben i samarbejde med Thisted Kommune.

   - Leje af klubhuset ændres fra standerstrygning til standerhejsning til huset kan lejes fra

     1.Oktober til 1 Juni

4. Ejgil Poulsen

   Skal sejlklubben have en betalingsautomat?

Ad. 6. Valg af formand: Jens Erik Hald modtager genvalg Ad  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: På valg er Jens Mølgaard og Claudia Werner. Begge modtager genvalg.

Ad 11. Eventuelt: i forbindelse med den forestående offentlighedsgørelsesfase af lokalplan forslag for Sydhavnen ønsker bestyrelsen en åben drøftelse herom. Hvis muligt vil udkast til forslaget være fremlagt i klubhuset snarest.

Thisted Sejlklubs Venner fik først 30 sek. Orientering, inden vi gik over til Generalforsamlingen i Thisted Sejlklub.

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Arnfred Toft Larsen som modtog valg og straks takkede de 60 fremmødte herfor og konstaterede at GF var indkaldt i henhold til vedtægterne

2 Bestyrelsens beretning: Bestyrelsens beretning kan læses her . Bestyrelsens beretning blev godkendt.

3. Regnskab: Simon Kristensen gennemgik de enkelte poster i regnskabet.

Det afspejles i regnskabet at der ikke findes en juniorafdeling.

Udvidelses af pladser giver flere indtægter i kontingent.

Flere gæstesejlere har besøgt Thisted i år og det kan ses i forøgelsen af havnepengene.


Ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. Regnskabet blev godkendt

4. Indkomne forslag:

Leif Hummelshøj:

Havnevagten: skal hver medlem tage 1 dag havnevalgt?, eller skal det blive som det er:

Opdeling af havnevagter mellem broer, broformænd koordinerer vagter per bro.

BESTYRELSEN TAGER DET SOM EN OPGAVE.

Ændringer i servicebygningen – praktiske ting

-      Lyset går ud om natten

-      Manglede toiletpapir

-      Manglende rengøring

-      Stikkontakt sidder for høj

-      Nøgle til vaskemaskine / tørretumblere funger ikke efter hensigten

Klubben mangler en Dannebrog måske musik til flag hejsning / nedtagning i højsæsonen.

Christina Rossing: Juniorafdeling

Der er ingen tvivl om at der mangler en juniorafdeling og en ildsjæl til at drive den.

Der er flere frivillige medhjælpere, som vil give en hånd og tager initiativ til at starte juniorafdelingen op igen. En god ide kunne være at flere børn sejler i en båd – det er sjovere.

Forældrene skal inddrages i Juniorafdeling.

BESTRYELSEN INDKALDER TIL MØDE FOR AT FÅ JUNIORAFDELINGEN STARTET OP IGEN.

Lundager:

Legeplads: forslag udgik.

Leje af klubhuset i periode 1.Oktober til 1 Juni.

Forslaget kom til afstemning og blev forkastet.

5. Fastsættelse af kontingent:

Fastsættes uændret.

6. Valg af formand:
Jens Erik Hald villig til genvalg. Valgt.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Jens Mølgaard og Claudia Werner begge genvalgt.

Per Hansen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen

Arnfred Toft Larsen og Peter Ottosen villig til genvalg. Begge genvalgt
Per Hovmark er suppleant

10.   Valg af udvalg (Dommerudvalg, kapsejladsudvalg, målerudvalg samt festudvalg)

ingen ændringer

11.   Eventuelt.

 

Lokalplanen for Sydhavns område.

Bestyrelsen har haft et møde med MTU lige inden generalforsamlingen og har fremhævet sejlklubbens interesser. For at drive sejlklubben i fremtiden skal der være nødvendige arealer til disposition. Boliger skal om ingen omstændigheder komme for tæt på klubben og slet ikke på de grønne arealer mod syd fra klubhuset.

Lejekontrakten på de arealer sejlklubben disponerer over i dag gælder til 1.april 2036.

Lejemålet kan opsiges med 1 års varsel.

Bestyrelsen vil arbejde hård på at vi fremadrettet kan drive klubben med de nødvendige arealer.

Formanden rundede generalforsamlingen af hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden og ophævede herefter generalforsamlingen. For referat

Claudia Werner


Thisted, den 8. november 2012