Referat af Ekstraordinær Generalforsamling den 12.december 2017 kl.19:00

Skrevet af Claudia Werner.

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling den 12.december 2017 kl.19:00


Dagsorden:

1.       Valg af dirigent.

2.      Forslag til vedtægtsændringer, jf. indkaldelse til ordinær generalforsamling den 06.11.2017     

og referat herfra

3.      Eventuel1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen forslår Philip Brand som modtog valg og han konstaterede at GF var indkaldt i henhold til vedtægterne.


2. Vedtægtsændring

Bestyrelsen afholder ekstraordinær generalforsamling, da generalforsamling den 12.12.2017 ikke var beslutningsdygtig.

Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændring omkring ændring af regnskabsår fra 1.10 til 30.09 til fremover at følge kalenderåret. Dette med henvisning til, at Thisted Kommune stiller krav om, at vi følger kalenderåret, såfremt vi fremadrettet skal kunne opnå tilskud til bl.a. ungdomsarbejde.

Dette betyder vedtægtsændringer i

§ 13 REGNSKAB

Klubbens regnskabsår er 1. oktober til 30. september (rettes til kalenderåret)

Bestyrelsen skal inden den 15. oktober (rettes til 15. Januar) afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 30. september (rettes til 31.december) til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på klubbens hjemmeside.

Som konsekvens vil generalforsamlingen flyttes fra november til februar.

§ 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i november (rettes februar)måned , indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved meddelelse til medlemmerne. Meddelelsen til medlemmerne gives på klubbens hjemmeside, idet det påhviler medlemmerne selv via hjemmesiden at holde sig ajour om foreningens aktiviteter. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Indkaldelse til generalforsamlingen (ikke dagsorden) bekendtgøres desuden ved annonce i Thisted Dagblad. (Skal slettes) Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. Januar. Forslagene skal optages i dagsordenen. Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år, og har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Æresmedlemmer, passive- og støttemedlemmer samt medlemmer af ungdomsafdelingen kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

Forslag kom til afstemning og et flertal (100%) stemmer for ændring af klubbens regnskabsår til kalenderåret.

Forslag omkring indkaldelse af generalforsamling i Thisted Dagblad udgår kom til afstemning og et flertal (100 %) stemmer for.
11.   Eventuelt.

  • Jørgen M.Larsen gør opmærksom på at kranen ikke bruges indtil den er serviceret.
  • Strømmålere: bestyrelsen arbejder på sagen og informerer senere
  • Lokalplan for Thisted havn syd kommer til godkendelse i byrådet tirsdag den 19.12.2107

o   Vores reklametårn bliver stående

o   Der er planer om etablering af pladser til autocampere

o   Der imødekommes et byggefelt til en mastehal

Formanden rundede generalforsamlingen af hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden og ophævede herefter generalforsamlingen.

For referat

Claudia Werner

Thisted, den 13.december 2017

UA-40542404-1