Referat af Generalforsamling den 6.11.2017

Skrevet af Claudia Werner.

Referat af Generalforsamling den 6.11.2017

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent. 
2.       Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3.       Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 
4.       Behandling af eventuelt indkomne forslag, herunder forslag til   vedtægtsændringer.

5.       Fastsættelse af kontingent. 
6.       Valg af formand
7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.       Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

9.       Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

10.      Valg af udvalg (Dommerudvalg, kapsejladsudvalg, målerudvalg samt festudvalg)

11.   Eventuelt. 

Ad.4 Der er indkommet 2 forslag.

1.    Forslag fra et nyt medlem, der vedrører, hvordan vi forbedrer oplevelsen af at komme som nyt medlem til sejlklubben.

2.    Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændring omkring ændring af regnskabsår fra 1.10 til 30.09 til fremover at følge kalenderåret. Dette med henvisning til, at Thisted Kommune stiller krav om, at vi følger kalenderåret, såfremt vi fremadrettet skal kunne opnå tilskud til bl.a. ungdomsarbejde

a.    Hvis der er flertal for ændring af regnskabsåret, og kun da, skal den ordinære generalforsamling flyttes fra november til februar.

b.    Bestyrelsen stiller forslag til, at vedtægterne bestemmelse omkring indkaldelse af generalforsamling i Thisted Dagblad udgår

Ad.6 Simon Kristensen modtager genvalg

Ad.7. Per Hansen og Jørgen Møller Larsen er på valg. De modtager begge genvalg.

 

Thisted Sejlklubs Venner fik først 30 sek. orientering, inden vi gik over til Generalforsamlingen i Thisted Sejlklub.

1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen forslår Philip Brand som modtog valg og straks takkede de fremmødte herfor og konstaterede at GF var indkaldt i henhold til vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning:

Bestyrelsens beretning kan læses her : Klick her

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

3. Regnskab:

Kassereren Per Hansen gennemgik de væsentlige poster i regnskabet.

I alt viser Thisted sejlklub en meget god økonomi.


Jørgen Møller Larsen forklarede de høje udgifter på vand på grunden af vandspild.

Otto Ekman kommenterede økonomien på J70’er positiv. Projektet ser ud til at lykkes.

Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag:

4.1 Forslag fra et nyt medlem, der vedrører, hvordan vi forbedrer oplevelsen af at komme som nyt medlem til sejlklubben. Der forespørges en informationspolitik i TS for nye medlemmer: koder, nøgler, broformænd etc.

De 2 nye medlemmer Ole og Ib blev opfordret at skrive et lille informationsfolder ud fra deres erfaringer.

4.2 Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændring omkring ændring af regnskabsår fra 1.10 til 30.09 til fremover at følge kalenderåret. Dette med henvisning til, at Thisted Kommune stiller krav om, at vi følger kalenderåret, såfremt vi fremadrettet skal kunne opnå tilskud til bl.a. ungdomsarbejde

a.    Hvis der er flertal for ændring af regnskabsåret, og kun da, skal den ordinære generalforsamling flyttes fra november til februar.

Dirigent Philip Brandt henviser til vedtægter

§ 15 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset antallet af mødte på denne anden generalforsamling.

§ 13 REGNSKAB

Klubbens regnskabsår er 1. oktober til 30. september (rettes til kalenderåret)

Bestyrelsen skal inden den 15. oktober (rettes til 15. Januar) afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 30. september  (rettes til 31.december) til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på klubbens hjemmeside.

4.3 Bestyrelsen stiller forslag til, at vedtægterne bestemmelse omkring indkaldelse af generalforsamling i Thisted Dagblad udgår

§ 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING…

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Indkaldelse til generalforsamlingen (ikke dagsorden) bekendtgøres desuden ved annonce i Thisted Dagblad. (skal slettes)

Forslag kom til afstemning og et flertal stemmer for vedtægtsændringer.

Bestyrelsen indkalder til en ny generalforsamling, da generalforsamling ikke er beslutningsdygtig.


5. Fastsættelse af kontingent:

 

Fastsættes uændret.

6. Valg af formand:


Simon S. Kristensen er genvalgt.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Per Hansen og Jørgen Møller Larsen er genvalgt.

8.       Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

Jens Mølgaard har desværre meddelt, at han midt i sin valgperiode ønsker at trække sig fra bestyrelsesarbejde i TS. I hans sted indtræder suppleant, Peter Axelsen, i bestyrelsen.

Som ny suppleant til bestyrelsen er Carl Peter Krarup valgt.


9.       Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

Arnfred Toft Larsen og Peter Ottosen - Begge genvalgt
Per Hovmark er suppleant


10.   Valg af udvalg (Dommerudvalg, kapsejladsudvalg, målerudvalg samt festudvalg)

-      Dommerudvalg:  ad hoc udvalg (Kurt Villadsen, Poul Jensen)

-      Klubmesterskab: ad hoc udvalg

-      Kapsejlads udvalg :

o   Mors Cup : Jens Mølgaard overdrager alle relevante oplysninger såsom mandskabsliste osv. Til bestyrelsen. Limfjordskredsen vil markedsføre 3 kapsejladser, bl.a. MorsCup på deres hjemmeside, samt tilmeldinger.

MorsCup skal fremover bliver TS kapsejlads.

-      Trimsejladser : uændret (Lars Kongsøre, Kurt Villadsen, Poul /Pølle Jensen

-      Målerudvalg :  Karl Peter Krarup, Finn Søgaard

-      Sponsorudvalg : Simon Kristensen

-      Juniorafdeling : Lars Klemme, Philip Brand, Ejgild Madsen

-      Udlejning klubhuset : uændret , Stine Lundager

-      Festudvalg : Margit og Bjarne Kahr. Kirsten og Finn Josefsen (som medhjælpere)

-      Skt. Hans fest: Ole Larsen

-      Ds Turbøjer : Leo og Kaj

-      Buster XL : Philip Brand

-      Swallow og Misse : juniorafdeling

-      Sejlerskole : Tovholder : Ib Mygind , Karl Peter Krarup

-      Kran : Leif Hummelshøj

-      Klubhuset : Jens Jørgen ”Sjønne” Kristensen

-      Jolle huset : Niels Jørgen Larsen

-      Broformænd :

o   Vestbroen og Bryggen : Leo Mikkelsen

o   Fiskerihavn : skal udnævnes af JML

o   Kongebroen : Ejgild Poulsen

o   Folkebådsbroen : Benny Madsen

o   LM-broen : Birger Andersen

o   Lang Pontonbro :Per Buck

o   Østbroen : Gerald Brokmann

-      Vinterplads : Leo Mikkelsen

-      Træskibestævne : Lars Klemme, Jens Erik Hald

11.   Eventuelt.

  • Indbrud/ udbudende gæster : der stilles spørgsmål om video overvågning i TS

o   I dag har vi kun præventive kameraovervågning

o   Video overvågning er dyrt og politiet vil ikke efterforske sager hvis ikke der er noget meget konkret at fremvise på videoen.

o   Jens M. at han har købt en Arlo sikkerhedskamera. Den stilles op på egen båd

  • Hjemmesiden : skal opdateres og ajourføres. Nyheder ønskes mere synlig og fremhæves på forsiden.
  • Mågeskræmmer på østbroen. Østbroen er meget plaget af ætsende fugleklatter. Der søges en løsning for at holde måger væk fra broen.

Formanden rundede generalforsamlingen af hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden og ophævede herefter generalforsamlingen.

For referat

Claudia Werner


Thisted, den 07. november 2017

UA-40542404-1