Dagsorden til generalforsamling mandag, d. 7.11.2016 kl. 19.25

Skrevet af Simon Kristensen.

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
10. Valg af udvalg (dommerudvalg, kapsejladsudvalg, målerudvalg samt festudvalg)
11. Eventuelt

Ad 3: Regnskabet for 2016 vedlægges her:

Ad 4: Der er indkommet 2 forslag:

1. Forslag om indkøb af større brugt traktor, som kan matche de krav, som klubbens medlemmer har.

2. Forslag om, at der etableres separate el-målere på broerne, således at den enkelte mere retfærdigt afregner efter konkret forbrug.

Ad 6. Simon Kristensen modtager genvalg

Ad 7. Jens Mølgaard og Claudia Werner er på valg - de modtager begge genvalg.

Thisted, den 27. oktober 2016 / Bestyrelsen