Generalforsamling mandag d. 9. november 2015

Skrevet af Simon Kristensen.

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godendelse.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
10. Valg af udvalg (dommerudvalg, kapsejladsudvalg, målerudvalg samt festudvalg)
11. Eventuelt

Ad 3: Regnskabet 2015 Regnskab 2015

Ad 4: Der er ikke indkommet forslag.

.Ad 6. Simon Kristensen modtager genvalg

Ad 7. Niels Jørgen Pedersen og Jakob Haaning er på valg - Jakob modtager genvalg.

Thisted, den 1. november 2015 / Bestyrelsen