Dagsorden til generalforsamlingen mandag den 4. november kl. 19:30

Skrevet af Jens Erik Hald.

Dagsorden til generalforsamlingen mandag den 4. november 2013 kl. 19:30 i Sejlklubbens lokaler.

(Bemærk: kl. 19:25 er der generalforsamling i sejlklubbens venner.)

 1.    Valg af dirigent
2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.    Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4.    Behandling af eventuelt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.
5.    Fastsættelse af kontingent
6.    Valg af formand
7.    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
8.    Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
9.    Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
10. Valg af udvalg (dommerudvalg, kapsejladsudvalg, målerudvalg samt festudvalg)
11. Eventuelt

Ad. 3. Det reviderede regnskab kan hentes her: Klik

Ad. 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.

Der er indkommet forslag fra:

Leif Hummelshøj:

1. Musik og flag til hyggelig samvær på havnen kl. 20 .

   3 gange om ugen i juli mdr.

   Snedsted Garden gav et tilbud i 2013. (Kr. 7.500)

2. Musik og flag til hyggelig samvær på havnen kl. 20.

   7 gange om ugen i juli mdr.

   Snedsted Garden gav et tilbud i 2013. (kr. 15.000)


Karl Aage Drengsgaard:

  1. Bemyndigelse til klubbens bestyrelse til at anskaffe en ny mastekran eller forbedre den eksisterende mastekran, således at denne kan løfte op til 1000 kg.
  2. Opfordring til bestyrelsen om at undersøge mulighederne for at få en kraftigere bådkran.

Det forventes at forslagsstillerne selv giver en kortfattet fremstilling af forslagene.

Ad. 6. Valg af formand: Jens Erik Hald modtager ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Simon S. Kristensen.

Ad. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Niels Jørgen Pedersen og Simon S. Kristensen er på valg. Begge modtager genvalg. I Tilfælde af, at Simon S. Kristensen bliver valgt til formand foreslår bestyrelsen valg af Jakob Haaning til kasserer.

Ad. 10. Valg af udvalg: Der skal vælges nyt festudvalg, nyt Sct, Hans - udvalg, nyt medlem til udvalget omkring vinteropbevaringspladsen (I stedet for Poul Jensen) og et nyt medlem til MorsCup-udvalget.